Regulamin serwisu bilonko.pl
 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin przedstawia zasady i warunki korzystania z serwisu bilonko.pl  przez Użytkowników. Rejestrując się w serwisie bilonko.pl Użytkownik automatycznie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

OPERATOR SERWISU

 

Operatorem serwisu bilonko.pl jest firma „Renoma” Artur Samocki z siedzibą w Legnicy przy ulicy Szkolnej 7, wpisanym do Ewidencji działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Legnicy pod numerem 28079, NIP 691-180-42-55, Regon 390638022. Operator określa w niniejszym dokumencie zgodnie z ustawą  z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną , regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną zwany dalej Regulaminem.

 

UŻYTKOWNIK SERWISU

 

Użytkownikami serwisu bilonko.pl , zwanych dalej Użytkownik lub Użytkownicy, mogą być osoby fizyczne. Osoby fizyczne mogą korzystać z serwisu pod warunkiem ukończenia 18 roku życia. Osoby fizyczne posiadające jednoosobową działalność gospodarczą mogą rejestrować się w serwisie, jako osoby fizyczne.  Użytkownik musi posiadać konto bankowe, adres poczty elektronicznej oraz telefon komórkowy. Każdy Użytkownik ma prawo posiadać tylko jedno konto w serwisie bilonko.pl. Użytkownik posługuje się w serwisie indywidualną nazwą Użytkownika (Nick Użytkownika), którą sam sobie nadaje w procesie rejestracji.                                 

 

KONTO UŻYTKOWNIKA SERWISU

 

Konto Użytkownika serwisu, jest to wydzielona część serwisu, do której dostęp ma Użytkownik serwisu po zalogowaniu przy użyciu własnego adresu e-mail i hasła. Osobą uprawnioną do dostępu do konta jest osoba, która dokonała rejestracji w serwisie bilonko.pl

 

REJESTRACJA

 

Aby stać się Użytkownikiem serwisu trzeba dokonać rejestracji, która polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie www.bilonko.pl. Każdy Użytkownik rejestrujący się w serwisie ma obowiązek podać prawdziwe dane przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Podanie nieprawdziwych danych spowoduje zawieszenie lub usunięcie konta Użytkownika.  W przypadku zmiany danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik ma obowiązek powiadomić o tym Operatora serwisu. Rejestrując się w serwisie  bilonko.pl Użytkownik automatycznie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Rejestracja w serwisie  bilonko.pl przez Użytkownika oznacza również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, która jest przedstawiona w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami. Dane osobowe Użytkownika będą prezentowane w jego Profilu, na co Użytkownik wyraża zgodę.

 

ADRES EMAIL

 

Wszelka korespondencja wysyłana przez Operatora serwisu drogą mailową  wysyłana jest na adres mailowy zweryfikowany w serwisie bilonko.pl. Operator serwisu bilonko.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości w sytuacji, gdy podany w serwisie adres email Użytkownika jest błędny lub nieaktualny, a Użytkownik nie dokonał aktualizacji adresu email w serwisie.

 

ZMIANA DANYCH

 

Po zmianie danych wygasną weryfikacje, w których były podane zmieniane dane. Aby Użytkownik mógł dalej korzystać z serwisu po zmianie danych, musi ponownie przeprowadzić weryfikacje, które wygasły.

 

DODANIE ZDJĘCIA

 

Użytkownik ma prawo umieścić w profilu zdjęcie przedstawiające jego aktualny wizerunek. Zabronione jest umieszczanie zdjęć z osobami trzecimi, rysunków oraz wszelkich innych grafik, nieprzedstawiających aktualnego wizerunku Użytkownika lub uniemożliwiających jego identyfikację na podstawie zdjęcia. W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Operatora, bez informowania Użytkownika o tym fakcie.

 

LOGIN

 

Adres e-mail Użytkownika portalu podany w procesie rejestracji.

 

HASŁO

 

Kombinacja liter, cyfr lub liter i cyfr, przy czym hasło musi zawierać min. 6 znaków.

 

WERYFIKACJE

 

Użytkownicy (Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy) chcący korzystać z serwisu bilonko.pl  są zobowiązani przeprowadzić weryfikacje.  Operator serwisu bilonko.pl oprócz weryfikacji obowiązkowych może zażądać od Użytkownika przeprowadzenia dodatkowych weryfikacji celem zabezpieczenia inwestycji Pożyczkodawców. Użytkownik na przeprowadzenie dodatkowych weryfikacji ma 7 dni roboczych, w przypadku nie wykonania w/w weryfikacji Operator  serwisu ma prawo usunąć lub zablokować konto Użytkownika, przy czym nie zwraca kosztów, które Użytkownik poniósł przy przeprowadzeniu weryfikacji obowiązkowych. Weryfikacje dodatkowe Operator wykonuje po przeprowadzeniu przez Użytkownika weryfikacji obowiązkowych. Szczegółowe zasady weryfikacji oraz cennik w dziale „Do pobrania”.

 

POŻYCZKODAWCA

 

Pożyczkodawcą jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, która dokonała rejestracji w serwisie i dokonała niezbędnych do tego weryfikacji. Mając na względzie bezpieczeństwo Pożyczkodawców, w celu uniknięcia niechcianej korespondencji itp. Nick Pożyczkodawcy jest niewidoczny na liście inwestycji znajdującej się w szczegółach aukcji przy każdym produkcie. Każdy Pożyczkodawca ma prawo zwrócić się do Operatora serwisu z prośbą o uwidocznienie Nick’u Pożyczkodawcy.

 

POŻYCZKOBIORCA

 

Pożyczkobiorcą jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, zamieszkująca na stałe na terenie RP,  która dokonała rejestracji w serwisie i dokonała niezbędnych do tego weryfikacji.

 

SUBKONTO

1.  Subkonto w bilonko.pl jest prowadzone dla każdego Użytkownika. Korzystanie przez Użytkownika z Subkonta jest dobrowolne, nie podlega opłacie i jest możliwe wyłącznie po zalogowaniu się Użytkownika do jego konta w bilonko.pl.

2.  Nie jest możliwe korzystanie z Subkonta bez rejestracji w serwisie bilonko.pl. Korzystanie z Subkonta możliwe jest wyłącznie w ramach serwisu bilonko.pl oraz tylko i wyłącznie do rozliczeń dokonywanych w serwisie bilonko.pl.

3.  Subkonto jest usługą dodatkową służącą bezpiecznemu przechowaniu punktów pre-paid zakupionych przez Użytkownika serwisu bilonko.pl., na zasadach określonych w ust. 5. Subkonto ma  charakter techniczny i służy wyłącznie do prowadzenia ewidencji punktów pre-paid. Punkty pre-paid zgromadzone na Subkoncie mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację operacji zlecanych przez Użytkownika w ramach serwisu bilnoko.pl. Za pomocą punktów pre-paid zgromadzonych na Subkoncie można dokonywać operacji tylko pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem serwisu bilonko.pl.

4.  Użytkownik serwisu bilonko.pl posługuje się w ramach serwisu wyłącznie punktami pre-paid. Użytkownik może zakupić od Operatora serwisu punkty pre-paid.  Zakup punktów pre-paid odbywa się  w stosunku jeden do jednego, czyli np.: 1 (jeden) punkt pre-paid = 1 (jeden) polski złoty. Na Subkoncie Użytkownika nie są przechowywane środki płatnicze. Punkty pre-paid zgromadzone przez Użytkownika na subkoncie nie stanowią depozytu, ani pieniądza elektronicznego.

5.  W przypadku błędnego przypisania punktów pre-paid na Subkoncie, w tym przypisania punktów pre-paid nienależnych Użytkownikowi, Operator Serwisu może dokonać korekty przypisania punktów.

6.  W przypadku powstania zaległości wobec Operatora serwisu z tytułu zaległych monitów lub naliczonych kar Operator serwisu ma prawo potrącić z Subkonta Użytkownika punkty pre-paid na pokrycie w/w zaległości w ilości nie większej niż kwota powstałej zaległości.

7.  Zakupione przez Użytkownika punkty pre-paid nie podlegają zwrotowi, tzn. nie mogą być wypłacone na konto Użytkownika w postaci złotówek.

8.  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przypisywaniu punktów pre-paid Użytkownikom Serwisu, które były spowodowane błędnym wskazaniem przez Użytkownika zlecającego jakichkolwiek danych.

 

LIMITY INWESTYCJI

 

Minimalna wysokość złożonej oferty to 50zł. Wysokość  złożonej oferty to wielokrotność kwoty 50zł.

 

LIMITY POŻYCZKOWE

 

Każdy Użytkownik posiada w serwisie bilonko.pl określony limit pożyczkowy zgodny z ratingiem. Limit Użytkownika może zostać zwiększony po dokonaniu przez Użytkownika weryfikacji zwiększających limit. Limit pożyczkowy może również zostać zmieniony na indywidualną prośbę Pożyczkodawcy. W celu zwiększenia limitu Pożyczkodawca ma obowiązek wysłać do Operatora serwisu drogą mailową na adres bilonko@bilonko.pl  prośbę o zmianę limitu danemu Użytkownikowi. Ostateczna decyzja co do zmiany limitu należy do Operatora serwisu bilonko.pl. Operator serwisu ma prawo zmniejszyć zwiększony wcześniej limit jeżeli Użytkownik, któremu został zwiększony limit będzie posiadał jakiekolwiek zaległości w spłatach zobowiązań w serwisie bilonko.pl i innych serwisach. W przypadku zmniejszenia zwiększonego wcześniej limitu Pożyczkobiorca ma obowiązek dokonać całkowitej spłaty pożyczek, których kwoty przekraczają nowy limit. Szczegóły dotyczące zasad przyznawania limitów i ratingów dostępne są w dziale „Do pobrania”.

 

PROWIZJA DLA POŻYCZKODAWCY

 

Prowizja dla Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy jest to rodzaj podziękowania Pożyczkodawcy za udzielenie pożyczki. Kwota prowizji zostaje potrącona przez  Pożyczkodawcę  z kwoty udzielonej pożyczki i może wynosić od 0% – 30% za wyjątkiem produktu „Konsolidacja”, gdzie prowizja nie jest potrącana tylko doliczana.

 

OFERTA POŻYCZKOBIORCY / AUKCJA /

 

Oferta złożona za pomocą serwisu bilonko.pl skierowana do Pożyczkodawców, w której Pożyczkobiorca określa jej warunki. Oferta może zostać złożona na okres 7 dni. (z możliwością przedłużenia jej po wykupieniu odpowiedniego promowania) . Limity aktywnych pożyczek - każdy Pożyczkobiorca może zamieścić dowolną liczbę aukcji z tym, że suma zadłużenia we wszystkich jego aukcjach nie może przekroczyć kwoty przyznanego mu  limitu, jednak nie więcej niż 5 aukcji dziennie. Aukcja może być sfinalizowana przez Pożyczkobiorcę w dowolnym momencie przed jej zakończeniem, niezależnie od stopnia zebrania kwoty Pożyczki.

 

INWESTYCJA W OFERTĘ POŻYCZKOBIORCY

 

Odpowiedź Pożyczkodawców na ofertę Pożyczkobiorcy, której efektem jest zainwestowanie środków pieniężnych w daną ofertę. Pożyczkodawca zobowiązany jest do przekazania środków określonych w Ofercie na konto Pożyczkobiorcy w terminie 48 godzin od finalizacji Aukcji.

 

WAKACJE POŻYCZKOWE

 

Wakacje pożyczkowe jest to produkt, który w odróżnieniu od standardowej pożyczki gotówkowej, daje Użytkownikowi możliwość jednorazowej spłaty pożyczki w czasie dłuższym niż jeden miesiąc. Przy tym produkcie Użytkownik może skorzystać z tzw. „Odroczenia spłaty pożyczki” na okres 2,3,4,5 lub 6 miesięcy. Musimy pamiętać, ze przy produkcie jakim są „Wakacje pożyczkowe” Użytkownik, w momencie gdy nadejdzie termin spłaty może skorzystać z rolowania, a tym samym po opłaceniu kosztów może przedłużyć termin spłaty pożyczki o taki sam okres jak w przypadku pożyczki pierwotnej.

 

OFERTY POŻYCZKODAWCÓW

 

W serwisie bilonko.pl oprócz Pożyczkobiorców, którzy wystawiają swoje aukcje, również Pożyczkodawcy mogą wystawiać swoje oferty. W swoich ofertach Pożyczkodawcy określają warunki, na jakich chcą udzielić pożyczki. Tylko Pożyczkobiorcy spełniający warunki określone przez Pożyczkodawcę mogą wysłać zapytanie do oferty. W momencie zaakceptowania zapytania przez Pożyczkodawcę dochodzi do zawarcia umowy pożyczki między Użytkownikami. Oferta Pożyczkodawcy nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI

 

Nasz serwis jako pierwszy w Polsce wprowadza na rynek narzędzie jakim jest Ogólnopolska Giełda Wierzytelności dla sektora Social Lending. Na naszej Giełdzie każdy Pożyczkodawca może zbyć wierzytelności zarówno te, które powstały na serwisie bilonko.pl, jak również te, które powstały na skutek inwestycji na innych serwisach.

 

WINDYKACJA - NEGOCJACJA

 

Jest to produkt, pozwalający na zawarcie ugody pomiędzy Użytkownikami w sytuacji wystąpienia zaległości w spłatach. Ugody zawierane między Użytkownikami dotyczą zarówno zaległości powstałych na serwisie bilonko.pl, jak i na innych serwisach Social Lending. Użytkownik występujący w roli Wierzyciela nie ponosi żadnych kosztów związanych z zawarciem umowy ugody, wszystkie koszty scedowane są na Dłużnika. Operator serwisu pobiera od Dłużnika prowizję za zawarcie umowy ugody. Prowizja ta może być zapłacona jednorazowo lub skredytowana, czyli rozłożona na raty.

 

KONSOLIDACJA

 

Konsolidacja jest to produkt przeznaczony na spłatę aktualnych zobowiązań Użytkowników. Użytkownik zakładający aukcję uzupełnia w formularzu zobowiązania, które chce skonsolidować. Każdy potencjalny Pożyczkodawca może zażądać od Pożyczkobiorcy potwierdzenia posiadania podanych w aukcji zobowiązań, a Pożyczkobiorca może przekazać Pożyczkodawcy w/w potwierdzenie.  Przekazanie w/w potwierdzenia jest dobrowolne, Operator serwisu nie nakłada na Użytkowników obowiązku jego przekazania. Przekazanie wszelkich potwierdzeń odbywa się tylko pomiędzy Użytkownikami, Operator serwisu nie ma wglądu w przekazywane dokumenty, nie weryfikuje ich i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść i poprawność. Po sfinansowaniu się aukcji pożyczki konsolidacyjnej każdy Pożyczkobiorca z uzyskanych środków ma obowiązek spłacić zobowiązania podane w aukcji w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania środków od Pożyczkodawcy.  Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedstawienia Pożyczkodawcy dokumentów potwierdzających całkowitą spłatę zobowiązań zawartych w Załączniku nr 1 do Umowy Pożyczki Konsolidacyjnej w ciągu 14 dni od momentu uruchomienia pożyczki przez Pożyczkodawcę. Dokumentem potwierdzającym całkowitą spłatę zobowiązań może być np.: dowód wpłaty/przelewu, wyciąg z konta bankowego lub inne dokumenty, które mogą potwierdzić spłatę zobowiązań ujętych w Załączniku nr 1  do Umowy Pożyczki Konsolidacyjnej. Kwoty widniejące na dokumentach potwierdzających całkowitą spłatę musza być takie same jak kwoty zawarte w Załączniku nr 1 do Umowy Pożyczki Konsolidacyjnej. W przypadku spłaty kart kredytowych Pożyczkobiorca zobowiązany jest dodatkowo do przedstawienia Pożyczkodawcy w ciągu 60 dni od uruchomienia pożyczki zaświadczenia o zamknięciu karty kredytowej. W przypadku nie wywiązania się z w/w zobowiązań Pożyczkodawca ma prawo nałożyć na Pożyczkobiorcę karę umowną w wysokości 200 zł. Dodatkowo zastrzega sobie prawo do  wypowiedzenia Umowy Pożyczki Konsolidacyjnej i do  postawienia pożyczki w stan   natychmiastowej wymagalności w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty oraz do zlecenia windykacji osobie prawnej lub fizycznej wykonującej te czynności na zlecenie Pożyczkodawcy.  W przypadku pożyczki konsolidacyjnej zarówno Prowizja przysługująca Pożyczkodawcy jak i Prowizja Operatora naliczana jest zawsze od sumy kwoty zobowiązań podlegających konsolidacji i dodatkowej gotówki, o którą wnioskuje Pożyczkobiorca. Prowizja przysługująca Pożyczkodawcy jest doliczana do sumy kwoty zobowiązań podlegających konsolidacji i dodatkowej gotówki, o którą wnioskuje Pożyczkobiorca  i spłacany jest w ratach. Kwota zobowiązań podlegających konsolidacji jest zawsze zaokrąglana do pełnych 50 zł.

 

FACE TO FACE

 

Jest to produkt,  przy którym Użytkownik (Pożyczkobiorca) jest osobiście weryfikowany przez  Operatora serwisu lub przedstawiciela Operatora.

 

RACHUNEK BANKOWY

 

Indywidualny rachunek bankowy Użytkownika serwisu bilonko.pl, prowadzony w dowolnym banku na terenie RP.

 

UMOWA POŻYCZKI

 

Umowa zawierana za pośrednictwem serwisu bilonko.pl pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą. Wzory umów znajdują się w dziale „Do pobrania”.  Umowa pożyczki jedno ratalnej to umowa pożyczki z jednorazową spłatą. Umowa pożyczki wielo ratalnej to umowa pożyczki, gdzie spłata odbywa się w więcej niż 1 liczbie transz.

 

URUCHOMIENIE POŻYCZKI

 

Aby pożyczka została uruchomiona każdy Pożyczkobiorca po sfinansowaniu się aukcji powinien dokonać płatności prowizji na rzecz Operatora serwisu bilonko.pl. Po otrzymaniu wpłaty Pożyczkodawcy występujący w danej aukcji zostają automatycznie poinformowani o możliwości uruchomienia pożyczki.  Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy maja dostępną umowę w szczegółach aukcji w panelu Użytkownika.  Każdy Pożyczkodawca  ma obowiązek zaznaczyć fakt uruchomienia pożyczki w panelu Użytkownika .  Pożyczkodawca zobowiązany jest do przelania środków z tytułu udzielonej pożyczki na konto Pożyczkobiorcy w terminie 2 dni roboczych od dnia opłacenia prowizji Operatora przez Pożyczkobiorcę. W sytuacji, gdy Pożyczkodawca nie dokona przelewu środków w w/w terminie Pożyczkobiorca ma prawo wystąpić do Operatora serwisu z prośbą o anulowanie aukcji. Operator serwisu ma obowiązek poinformować Pożyczkodawcę drogą mailową o prośbie Pożyczkobiorcy, jednocześnie żądając od Pożyczkodawcy udokumentowania wykonania przelewu na konto Pożyczkobiorcy w kwocie odpowiadającej kwocie widniejącej w Umowie Pożyczki. Jeżeli Pożyczkodawca, w ciągu 7 dni roboczych nie potwierdzi faktu dokonania przelewu Operator serwisu nieodwracalnie anuluje aukcję.

 

ROLOWANIE POŻYCZKI ( PRZESUNIĘCIE TERMINU SPŁATY )

 

Pożyczkobiorca może wystąpić do Pożyczkodawcy z prośbą o przesunięcie terminu spłaty pożyczki (rolowanie pożyczki), jest to możliwe tylko w przypadku pożyczek jedno ratalnych oraz pożyczek przy produkcie „Wakacje pożyczkowe”. Na 5 dni przed upływem terminu spłaty pożyczki Pożyczkobiorca może uruchomić zapytanie do Pożyczkodawcy o rolowanie pożyczki. Wyrażenie  przez Pożyczkodawcę zgody na rolowanie pożyczki powoduje, iż Operator uprawniony jest pobrać z subkonta Użytkownika liczbę punktów pre-paid  odpowiadającą wysokości prowizji, na co zgodę wyraża Pożyczkobiorca. Na koszty rolowania, do których opłacenia zobowiązany jest Pożyczkobiorca składają się: prowizja Operatora, odsetki należne Pożyczkodawcy oraz prowizja dla Pożyczkodawcy (w przypadku, gdy umowa pożyczki przewiduje).  Jeżeli w Aukcji wystąpiło kilku Pożyczkodawców, to  aby rolowanie było możliwe wszyscy muszą wyrazić na nie zgodę.

Również Pożyczkodawca może wysłać do Pożyczkobiorcy zapytanie o rolowanie. Jeżeli Pożyczkodawca wyśle do Pożyczkobiorcy zapytanie o rolowanie i Pożyczkobiorca wyrazi na nie zgodę, a następnie Pożyczkobiorca opłaci koszty rolowania wygenerowany zostaje aneks do umowy. Datą zawarcia aneksu jest zawsze dzień kolejny po dacie wskazanej w umowie pierwotnej (jeżeli jest to pierwsze rolowanie danej pożyczki) lub w aneksie (jeżeli jest to kolejne po pierwszym rolowanie danej pożyczki) jako termin wymaganej spłaty.

 

SPŁATA RAT / POŻYCZEK

 

Rozliczenie zobowiązań pomiędzy Użytkownikami, w szczególności odnośnie spłaty rat pożyczki lub spłaty pożyczki w całości, następuje w trybie i na zasadach określonych w umowie pożyczki . Po spłacie pożyczki przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca jest zobowiązany do zaznaczenia tego faktu w zakładce Inwestycje w panelu Użytkownika. W przypadku braku oznaczenia spłaty przez Pożyczkodawcę przez dłuższy czas, Pożyczkobiorca może zwrócić się do serwisu bilonko.pl  z prośbą o wykonanie tej czynności, przedstawiając potwierdzenie wykonania przelewu na konto Pożyczkodawcy. Operator serwisu bilonko.pl może oznaczyć spłatę pożyczki na podstawie potwierdzenia przelewu, jeżeli została ona dokonana w terminie określonym w umowie Pożyczki. Spłaty dokonane z opóźnieniem muszą zostać oznaczone przez Pożyczkodawcę lub - w szczególnych przypadkach - Operatora. W przypadku, gdy przeciwko Pożyczkodawcy toczy się postępowanie egzekucyjne zabezpieczające, w toku którego dokonano zajęcia wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu umowy / umów pożyczek zawartych za pośrednictwem serwisu bilonko.pl, Operator uprawniony jest do odznaczenia za Pożyczkodawcę, na prośbę Pożyczkobiorcy spłaty pożyczki / raty pożyczki po otrzymaniu informacji oraz dokumentów potwierdzających dokonanie przez Pożyczkobiorcę płatności za pośrednictwem komornika.

 

BLOKADA / USUNIĘCIE KONTA

 

Operator serwisu bilonko.pl w celu zapewnienia funkcjonowania serwisu i realizacji jego celów ma prawo zablokować konto każdego Użytkownika. Operator nie jest przy tym zobowiązany do udzielania informacji na temat przyczyn usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika w ramach serwisu bilonko.pl. Blokada lub usunięcie konta dotyczy w szczególności takiego Użytkownika, wobec którego zachodzi podejrzenie wyłudzenia pożyczek na portalach Social Lending, jeżeli podał nieprawdziwe dane, gdy jego czynności naruszają  dobra osobiste innych Użytkowników i Operatora serwisu bilonko.pl oraz osób trzecich, gdy narusza Regulamin serwisu i przepisy obowiązującego prawa lub postępuje nieetycznie czy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.  Blokada może być nałożona na okres czasowy lub trwały, może być  blokadą całkowitą lub częściową. Blokada całkowita oznacza zablokowanie Użytkownikowi dostępu do serwisu bilonko.pl. Blokada częściowa oznacza ograniczenie Użytkownikowi dostępu do serwisu bilonko.pl. Operator może również usunąć konto Użytkownika, gdy Użytkownik spełnia powyższe warunki oraz w sytuacji, gdy w czasie 30 dni od daty rejestracji w serwisie bilonko.pl Użytkownik nie dokona weryfikacji adresu e-mail  i/lub nie uzupełni danych w profilu.

 

ZAMKNIĘCIE KONTA

 

Użytkownik może zamknąć konto Użytkownika w serwisie bilonko.pl w momencie, kiedy nie posiada aktywnych aukcji oraz żadnych zobowiązań względem Operatora serwisu bilonko.pl. Zamknięcie konta Użytkownika następuje na prośbę Użytkownika wysłaną z adresu mailowego podanego przez Użytkownika podczas rejestracji w serwisie  na adres Operatora serwisu, tj.: bilonko@bilonko.pl. Prośba o zamknięcie konta musi zawierać takie dane Użytkownika jak: nick Uzytkownika, imię i nazwisko, nr PESEL.

 

OŚWIADCZENIE WOLI

 

Użytkownicy serwisu bilonko.pl wyrażają zgodę na oświadczanie woli swojej i oświadczenia woli innych Użytkowników wyrażone w formie elektronicznej.  Złożenie oferty pożyczkowej  przez Pożyczkobiorcę i wyrażenie woli przez Pożyczkodawcę w postaci złożenia oferty skutkuje zawarciem pomiędzy Użytkownikami wiążącej umowy.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

 

Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wykonanie umowy pożyczki oraz za skutki podatkowe zawartej umowy. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania na serwisie treści, które:

- są sprzeczne z obowiązującym prawem,

- naruszają prawa osób trzecich,

- naruszają prawa autorskie,

- są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,

- wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,

- nawołują do aktów przemocy,

- obrażają Użytkowników lub inne osoby,

- promują inne strony internetowe,

- promują programy partnerskie firm trzecich,

- zawierają treści o charakterze pornograficznym,

- zawierają treści o charakterze reklamowym,

- stanowią linki prowadzące do stron zawierających treści opisane w tym paragrafie.

W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Operatora serwisu, bez informowania Użytkownika o tym fakcie. Zakazane są wszelkie działania mające na celu zakłócić prawidłowe działanie serwisu bilonko.pl  w tym dokonywanie transakcji fikcyjnych oraz transakcji między Kontami Powiązanymi. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA SERWISU bilonko.pl

 

Operator serwisu bilonko.pl nie jest stroną żadnych umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie odpowiada za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tych umów z jakiejkolwiek przyczyny. Serwis bilonko.pl nie jest odpowiedzialny za treści przekazywane przez Użytkowników za pomocą komentarzy pod aukcjami, za pomocą prywatnych wiadomości, nie jest odpowiedzialny za rozliczenia Użytkowników z Urzędem Skarbowym, za poniesione straty moralne i finansowe wynikające z powodu nieudanych inwestycji w aukcje Użytkowników, nie jest odpowiedzialny za prywatne ustalenia pomiędzy Użytkownikami.

 

WYNAGRODZENIE OPERATORA Z TYTUŁU ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

Operator pobiera od Użytkowników ( Pożyczkodawców / Pożyczkobiorców) opłaty za dokonane weryfikacje, zakupione promowania oraz prowizję za udzielone pożyczki. Szczegóły opłat znajdują się w Tabeli Opłat i Prowizji dostępnej w dziale „Do pobrania”.

 

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

Dane osobowe Użytkowników serwisu będą przez „Renoma” Artur Samocki przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa i przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa dla celów związanych z funkcjonowaniem serwisu. „Renoma” Artur Samocki udostępni dane osobowe Użytkowników na żądanie organów państwowych w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. Operator serwisu na prośbę Pożyczkodawcy przekaże dane osobowe, jak również kserokopie dokumentów (np. formularz potwierdzający wykonanie weryfikacji tożsamości przez Notariusza) umożliwiających identyfikację Pożyczkobiorcy, który nie wywiązał się z obowiązku spłaty swojego zobowiązania Pożyczkodawcy lub firmom windykacyjnym wskazanym przez Pożyczkodawcę. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie udostępnionych danych  osobowych, w tym adresu elektronicznego, przez Operatora serwisu w celach reklamowych. Każdy Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatorów pocztowych informacji handlowych oraz innych wiadomości od Operatora serwisu. Zgodnie z art. 23.4. ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późn. zm.), Operator serwisu, który jest administratorem Pana/i danych osobowych na podstawie uzyskanej zgody na przetwarzanie danych osobowych do prowadzenia konta w serwisie bilonko.pl ma prawo do marketingu własnych usług oraz oferowanych przez siebie produktów. Baza Użytkowników serwisu bilonko.pl zarejestrowana jest u Generalnego Inspektora Danych Osobowych .

 

COOKIES

 

W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych „Renoma Artur   Samocki” stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.

 

WINDYKACJA POLUBOWNA I SĄDOWA

 

Windykacja polubowna i sądowa polega na dochodzeniu zapłaty należności,  wynikającej z niedotrzymania warunków umowy przez Pożyczkobiorcę w stosunku do Pożyczkodawcy za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. W przypadku braku spłat i konieczności dochodzenia ich na drodze windykacyjnej lub sądowej koszty windykacji i obsługi prawnej będą przenoszone na Pożyczkobiorcę. Użytkownicy wyrażają zgodę na przekazanie przez Operatora serwisu bilonko.pl wszystkich danych oraz niezbędnej dokumentacji wybranej przez Pożyczkodawcę firmie windykacyjnej.

 

ZMIANA REGULAMINU

 

Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany zasad ujętych w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu zostaje umieszczona w formie komunikatu na stronie głównej serwisu bilonko.pl. Dalsze korzystanie z serwisu bilonko.pl przez Użytkownika oznacza akceptację zmian Regulaminu.  Nie zaakceptowanie zmian Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań posiadanych w stosunku do innych Użytkowników oraz Operatora serwisu bilonko.pl. Brak akceptacji dla zmian Regulaminu Użytkownik przekaże Operatorowi serwisu bilonko.pl drogą elektroniczną na adres : bilonko@ bilonko.pl. Po otrzymaniu przez Operatora serwisu bilonko.pl od Użytkownika informacji o braku akceptacji zmian Regulaminu, automatycznie dostęp do serwisu bilonko.pl zostaje zablokowany (konto Użytkownika zostaje usunięte).

 

REKOMENDACJE

 

Serwis bilonko.pl umożliwia Użytkownikom nadawanie opinii na temat swoich kontrahentów. Rekomendacje można wydać w 3 kategoriach: pozytywna, neutralna i negatywna.

 

REKLAMACJE

 

Reklamacje przyjmowane są :

-  w formie pisemnej na adres „Renoma” Artur Samocki, ul. Szkolna 7, 59-220 Legnica z adnotacją „Reklamacja”

- w formie elektronicznej na adres : bilonko@ bilonko.pl, z informacją "Reklamacja" zawartą w tytule wiadomości

 Na rozpatrzenie złożonej reklamacji Operator serwisu bilonko.pl ma 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Operator serwisu bilonko.pl zwraca się do Użytkownika z prośbą o uzupełnienie i tym samym czas rozpatrzenia reklamacji wydłuża się o czas oczekiwania na uzupełnienie reklamacji. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Użytkownika przysługujących mu na podstawie przepisów prawa. Prawem właściwym dla realizacji umowy jest prawo polskie. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy jest właściwy wg norm postępowania cywilnego. Użytkownik będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, a w szczególności ze Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.